- . .

				-2004
, 11 2018. 23:46
 -   ;
, ;
 (, );
Смотрим
 :
	 ,  ;
	 ;
 :
	, ,
Городок
. . , ...
Читаем
  ;
   ;
`;
Прогулки
, , ;
 ;
 ;
Слушаем

Путешествия

Говорим
: :
= 23 Á×ÇÕÓÔÁ - þÅÍÐÉÏÎÁÔ ëÁÚÁÈÓÔÁÎÁ ÐÏ ÍÏÔÏËÒÏÓÓÕ × óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÅ =
, : ...ËÏÇÄÁ ÷Ù Á×ÔÏÒÉÚÕÅÔÅÓØ ÎÁ æÏÒÕÍÁÈ, ÷ÁÍ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÄÏÓÔÕÐÅÎ ÌÅÇËÉÊ É ÏÞÅÎØ ÕÄÏÂÎÙÊ þÁÔ!

   ÷ ÐÅÒ×ÙÅ ÇÏÄÙ Ó×ÏÅÇÏ ÓÕÝÅÓÔ×Ï×ÁÎÉÑ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÁÑ ËÒÅÐÏÓÔØ ÎÅ ÂÙÌÁ ÕËÒÅÐÌÅÎÉÅÍ × ÐÏÌÎÏÍ ÓÍÙÓÌÅ ÜÔÏÇÏ ÓÌÏ×Á. ïÓÅÎØÀ 1716 Ç. ÅÅ ÚÎÁÞÉÔÅÌØÎÏ ÕËÒÅÐÉÌÉ É ×ÏÏÒÕÖÉÌÉ[1]. üÔÏ ÂÙÌÏ ÐÒÉÍÉÔÉ×ÎÏÅ ÐÏ ×ÎÅÛÎÅÍÕ ×ÉÄÕ É ÐÌÁÎÉÒÏ×ËÅ, ÎÏ ÈÏÒÏÛÏ ÕËÒÅÐÌÅÎÎÏÅ × ×ÏÅÎÎÏÍ ÏÔÎÏÛÅÎÉÉ ÓÏÏÒÕÖÅÎÉÅ. ëÒÅÐÏÓÔØ ÉÍÅÌÁ ÞÅÔÙÒÅÈÕÇÏÌØÎÕÀ ÆÏÒÍÕ Ó ÂÁÓÔÉÏÎÁÍÉ É ÆÌÁÎÇÁÍÉ, ×ÙÓÔÒÏÅÎÁ ÉÚ ÄÅÒÅ×Á É ÌÉÛØ ÞÁÓÔØ ÎÁÒÕÖÎÏÊ ÓÔÅÎÙ ×ÙÌÏÖÅÎÁ ËÁÍÎÅÍ. ÷ÎÕÔÒÉ ÅÅ ÂÙÌÁ ÐÏÓÔÒÏÅÎÁ ÎÅÂÏÌØÛÁÑ ÄÅÒÅ×ÑÎÎÁÑ ÃÅÒËÏ×Ø[2].

   äÁÌØÎÅÊÛÁÑ ÓÕÄØÂÁ ËÒÅÐÏÓÔÉ ÂÙÌÁ ÔÅÓÎÏ Ó×ÑÚÁÎÁ Ó ÒÁÚ×ÉÔÉÅÍ ÒÕÓÓËÏ-ÄÖÕÎÇÁÒÓËÉÈ, ËÁÚÁÈÓËÏ-ÄÖÕÎÇÁÒÓËÉÈ, Á ÔÁËÖÅ ËÁÚÁÈÓËÏ-ÒÕÓÓËÉÈ ÏÔÎÏÛÅÎÉÊ. ó ÓÁÍÏÇÏ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÑ ÕËÒÅÐÌÅÎÉÅ ÉÇÒÁÌÏ ÂÏÌØÛÕÀ ÒÏÌØ × ÚÁÝÉÔÅ ËÁÚÁÈÓËÉÈ ÒÏÄÏ× óÒÅÄÎÅÇÏ ÖÕÚÁ ÏÔ ÄÖÕÎÇÁÒÓËÏÊ ÁÇÒÅÓÓÉÉ É ÐÒÉÓÏÅÄÉÎÅÎÉÉ ÷ÏÓÔÏÞÎÏ-ëÁÚÁÈÓÔÁÎÓËÏÇÏ ËÒÁÑ Ë òÏÓÓÉÉ. óÏÓÅÄÓÔ×Ï ÄÖÕÎÇÁÒÏ× ÂÙÌÏ ÏÓÏÂÅÎÎÏ ÏÐÁÓÎÙÍ ÄÌÑ ËÁÚÁÈÏ× × ÐÅÒÉÏÄ, ËÏÇÄÁ Ë ÅÅ ÇÒÁÎÉÃÁÍ ÐÒÉÍÙËÁÌÁ ãÉÎØÓËÁÑ ÉÍÐÅÒÉÑ, ÓÔÒÅÍÉ×ÛÁÑÓÑ ÒÁÓÛÉÒÉÔØ ×ÌÁÄÅÎÉÑ ÚÁ ÓÞÅÔ äÖÕÎÇÁÒÉÉ É ëÁÚÁÈÓÔÁÎÁ[3]. ÷ ÜÔÏÊ ÏÂÓÔÁÎÏ×ËÅ ÒÕÓÓËÏÅ ÐÒÁ×ÉÔÅÌØÓÔ×Ï ÓÞÉÔÁÌÏ ÎÁÉÂÏÌÅÅ ×ÅÒÎÙÍ ÓÒÅÄÓÔ×ÏÍ ÕÓÉÌÅÎÉÑ ÐÏÌÉÔÉÞÅÓËÏÇÏ ×ÌÉÑÎÉÑ × ×ÏÓÔÏÞÎÙÈ ÒÁÊÏÎÁÈ É ÉÈ ÈÏÚÑÊÓÔ×ÅÎÎÏÇÏ ÏÓ×ÏÅÎÉÑ ÐÏÄÄÁÎÓÔ×Ï ËÁÚÁÈÓËÉÈ ÖÕÚÏ× òÏÓÓÉÉ.

   ïÓÕÝÅÓÔ×ÌÅÎÉÀ ÐÌÁÎÏ× ÃÁÒÉÚÍÁ × ÉÚ×ÅÓÔÎÏÊ ÓÔÅÐÅÎÉ ÓÐÏÓÏÂÓÔ×Ï×ÁÌÏ×ÎÅÛÎÅÐÏÌÉÔÉÞÅÓËÏÅ ÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ËÁÚÁÈÓËÉÈ ÖÕÚÏ× É ÉÈ ÕÓÉÌÉ×ÁÂÝÅÅÓÑ ÉÚ ÇÏÄÁ × ÇÏÄ ÓÔÒÅÍÌÅÎÉÅ Ë ÕÐÒÏÞÅÎÉÀ Ó×ÑÚÅÊ Ó òÏÓÓÉÅÊ × ÏÂÓÔÁÎÏ×ËÅ ÕÇÒÏÚÙ ÄÖÕÎÇÁÒÓËÏÇÏ ÐÏÒÁÂÏÝÅÎÉÑ. óÏ ÓÍÅÒÔØÀ çÁÌÄÁÎ-ãÜÒÜÎÁ (1745 Ç.), ÐÒÉ ËÏÔÏÒÏÍ äÖÕÎÇÁÒÉÑ ÄÏÓÔÉÇÌÁ ÎÁÉÂÏÌØÛÅÇÏ Ó×ÏÅÇÏ ÍÏÇÕÝÅÓÔ×Á, × ÓÁÍÏÊ äÖÕÎÇÁÒÉÉ ÎÁÞÁÌÉÓØ ÓÍÕÔÙ. üÔÉÍ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÏÓØ ÒÕÓÓËÏÅ ÐÒÁ×ÔÉÔÅÌØÓÔ×Ï. ðÏÓÌÅ ÒÁÚÇÒÏÍÁ × 1757-1758 ÇÇ. äÖÕÎÇÁÒÓËÏÇÏ ÈÁÎÓÔ×Á ËÁÚÁÈÉ ×ÏÚ×ÒÁÔÉÌÉ Ó×ÏÉ ËÏÞÅ×ØÑ, Á ÔÁËÖÅ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÉÌÉ ÎÁÒÕÛÅÎÎÙÅ × ÇÏÄÙ ÄÖÕÎÇÁÒÓËÏÊ ÁÇÒÅÓÓÉÉ ÔÏÒÇÏ×Ï-ÜËÏÎÏÍÉÞÅÓËÉÅ É ÐÏÌÉÔÉÞÅÓËÉÅ Ó×ÑÚÉ Ó òÏÓÓÉÅÊ. ÷ ×ÏÓÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÉÉ É ÄÁÌØÎÅÊÛÎÅÍ ÒÁÚ×ÉÔÉÉ ÉÈ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÕÀ ÒÏÌØ ÓÙÇÒÁÌÉ ËÒÅÐÏÓÔÉ éÒÔÙÛÓËÏÊ ÕËÒÅÐÌÅÎÎÏÊ ÌÉÎÉÉ, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ É óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÓÎËÁÑ.

   úÁ ÜÔÏ ×ÒÅÍÑ ÂÙÌÉ ÐÅÒÅ×ÏÏÒÕÖÅÎÙ ÓÔÁÒÙÅ É ÐÏÓÔÒÏÅÎÙ ÎÏ×ÙÅ ÌÉÎÉÉ ×ÏÅÎÎÙÈ ÕËÒÅÐÌÅÎÉÊ. ÷ ÞÁÓÔÎÏÓÔÉ, × óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÊ ËÒÅÐÏÓÔÉ ÓÔÁÒÙÅ ÐÕÛËÉ ÒÁÚÎÏÇÏ ËÁÌÉÂÒÁ ÂÙÌÉ ÚÁÍÅÎÅÎÙ ÎÏ×ÙÍÉ ÏÒÕÄÉÑÍÉ, ÕÓÉÌÅÎÏ ÅÅ ÆÏÒÔÉÆÉËÁÃÉÏÎÎÏÅ ÓÏÏÒÕÖÅÎÉÅ. ÷ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ ËÒÅÐÏÓÔØ ÐÒÅ×ÒÁÔÉÌÁÓØ × ÏÄÎÏ ÉÚ ÌÕÞÛÉÈ ÕËÒÅÐÌÅÎÉÊ ÎÁ éÒÔÙÛÓËÏÊ ÌÉÎÉÉ. ÷ 1760 Ç. ×ÓÔÁÌ ×ÏÐÒÏÓ Ï ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÉÉ ËÒÅÐÏÓÔÉ ÎÁ ÎÏ×ÏÅ ÍÅÓÔÏ. üÔÏ ÂÙÌÏ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÐÒÅÖÄÅ ×ÓÅÇÏ ÔÅÍ, ÞÔÏ "ËÒÅÐÏÓÔØ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÑÌÁ ÍÎÏÇÏ ÎÅ×ÙÇÏÄ ÐÏ Ó×ÏÅÍÕ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Õ É ÔÏÐÏÇÒÁÆÉÞÅÓËÏÍÕ ÐÏÌÏÖÅÎÉÀ ËÁË × ×ÏÅÎÎÏÍ, ÔÁË É × ÐÏÌÉÔÉÞÅÓËÏÍ ÓÍÙÓÌÅ"[4]. òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÎÁÑ ÎÁ ÎÉÚËÏÍ ÍÅÓÔÅ, ÓÒÅÄÉ ÂÏÌÏÔ, ÏÎÁ Ó ÓÅ×ÅÒÏ-×ÏÓÔÏÞÎÏÊ ÓÔÏÒÏÎÙ ÉÍÅÌÁ ÐÅÓÏÞÎÙÅ ÇÏÒÙ É ÐÒÉÔÏÍ ÔÁË ÂÌÉÚËÏ, ÞÔÏ Ó ÎÉÈ ÎÅÐÒÉÑÔÅÌØ ÍÏÇ ×ÉÄÅÔØ ËÒÅÐÏÓÔØ, ËÁË ÎÁ ÌÁÄÏÎÉ. ðÅÒÅÄ ÎÅÀ ÐÏ ÒÅËÅ, ÎÁ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Å ÂÏÌÅÅ 300 ÓÁÖÅÎØ, ÔÑÎÕÌÉÓØ ÏÓÔÒÏ×Á, ËÏÔÏÒÙÅ, ÓËÒÙ×ÁÑ ÐÒÉÂÌÉÖÅÎÉÅ ÐÒÏÔÉ×ÎÉËÁ Ó ÚÁÒÅÞÎÏÊ ÓÔÏÒÏÎÙ, ÐÒÅÐÑÔÓÔ×Ï×ÁÌÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÀ ËÒÅÐÏÓÔÎÏÊ ÁÒÔÉÌÌÅÒÉÉ. ë ÔÏÍÕ ÖÅ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ËÒÅÐÏÓÔÉ ÎÁ ÎÉÚËÏÍ ÂÅÒÅÇÕ × ÂÏÌÏÔÉÓÔÏÍ ÍÅÓÔÅ ÓÐÏÓÏÂÓÔ×Ï×ÁÌÏ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÀ ÓÒÅÄÉ ÎÁÓÅÌÅÎÉÑ ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ÚÁÂÏÌÅ×ÁÎÉÊ.

   ÷ 1767 Ç. ÇÅÎÅÒÁÌ-ÐÏÒÕÞÉË é. é. ûÐÒÉÎÇÅÒ ÐÏ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÏÍÕ ÕÓÍÏÔÒÅÎÉÀ ×ÙÂÒÁÌ ÍÅÓÔÏ ÎÁ 12 ×ÅÒÓÔ ×ÙÛÅ ÐÒÅÖÎÅÊ ËÒÅÐÏÓÔÉ[5]. ÷ ÔÏÍ ÖÅ ÇÏÄÕ ÏÎ ÕÔ×ÅÒÄÉÌ ÐÌÁÎ-ÐÒÏÅËÔ ÅÅ ÐÏÓÔÒÏÅÎÉÑ, Á × 1770 Ç. ÏÔÄÁÌ ÒÁÓÐÏÒÑÖÅÎÉÅ ÚÁÇÏÔÁ×ÌÉ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÏÓÔÒÏÊËÉ ÍÁÔÅÒÉÁÌÙ. îÏ ÓÔÒÏÉÔÅÌØÓÔ×Ï ÎÁ ÎÏ×ÏÍ ÍÅÓÔÅ ÂÙÌÏ ÐÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ × Ó×ÑÚÉ Ó ÎÁÐÁÄÅÎÉÅÍ ÎÁ éÒÔÙÛÓËÕÀ ÌÉÎÉÀ ×ÏÌÖÓËÉÈ ËÁÌÍÙËÏ×, ÂÅÖÁ×ÛÉÈ ÉÚ òÏÓÓÉÉ × Ó×ÏÅ "ÏÔÅÞÅÓÔ×Ï", Á ÚÁÔÅÍ × Ó×ÑÚÉ Ó ðÕÇÁÞÅÓ×ËÉÍ ×ÏÓÓÔÁÎÉÅÍ[6] ÷ 1776 Ç. ÇÅÎÅÒÁÌ-ÇÕÂÅÒÎÁÔÏÒÏÍ úÁÐÁÄÎÏÊ óÉÂÉÒÉ "ÄÌÑ ÚÁÌÏÖÅÎÉÑ ËÒÅÐÏÓÔÉ ÐÏ ÎÏ×ÏÍÕ ÐÒÏÅËÔÕ" ÂÙÌ ÏÔËÏÍÁÎÄÉÒÏ×ÁÎ ËÁÐÉÔÁÎ é. ç. áÎÄÒÅÅ×. ÷ ÁÐÒÅÌÅ ÔÏÇÏ ÖÅ ÇÏÄÁ ÏÎ ×ÙÅÈÁÌ ÉÚ öÅÌÅÚÉÎÓËÏÊ ËÒÅÐÏÓÔÉ É Ó ÂÏÌØÛÉÍÉ ÔÒÕÄÎÏÓÔÑÍÉ ÐÒÉÂÙÌ × óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÕÀ ËÒÅÐÏÓÔØ[7]. ÷ÍÅÓÔÅ Ó ÎÉÍ ÐÒÉÂÙÌÏ 40 ÒÁÂÏÞÉÈ, 25 ÓÏÌÄÁÔ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÇÏ ÂÁÔÁÌØÏÎÁ, 50 ÔÀÍÅÎÓËÉÈ É ÔÏÂÏÌØÓËÉÈ ÓÌÕÖÉÌÙÈ ÔÁÔÁÒ, É 200 ÓÓÙÌØÎÙÈ "ËÏÌÏÄÎÉËÏ×"[8]. îÏ×ÁÑ ËÒÅÐÏÓÔØ ÉÍÅÌÁ ÞÅÔÙÒÅÈÕÇÏÌØÎÕÀ ÆÏÒÍÕ Ó ×ÙÔÑÎÕÔÙÍÉ ÂÁÓÔÉÏÎÁÍÉ.

   ÷ ÎÏ×ÕÀ ËÒÅÐÏÓÔØ ÓÔÁÌÉ ÐÅÒÅÓÅÌÑÔØÓÑ ÖÉÔÅÌÉ ÓÔÁÒÏÊ ËÒÅÐÏÓÔÉ, ×ÏÅÎÎÏÓÕÖÁÝÉÅ, Á ÔÁËÖÅ ÞÁÓÔØ ÔÏÒÇÏ×ÙÈ ÌÀÄÅÊ. 18 ÍÁÑ 1778 Ç. ÐÅÒÅÅÈÁÌ ÛÔÁÂ, × Á×ÇÕÓÔÅ 1777 Ç . ÂÙÌÁ ÚÁÌÏÖÅÎÁ ËÁÍÅÎÎÁÑ ÃÅÒËÏ×Ø, ËÏÔÏÒÁÑ, ÐÏ Ó×ÉÄÅÔÅÌØÓÔ×Õ ÏÞÅ×ÉÄÃÅ×, ÂÙÌÁ ÏÄÎÉ ÉÚ ÌÕÞÛÉÈ ÚÄÁÎÉÊ, "ÕËÒÁÛÁÀÝÉÈ ÓÉÀ ËÒÅÐÏÓÔØ"[9].

   ÷ 1790 Ç. × ËÒÅÐÏÓÔÉ ÐÒÏÉÚÏÛÅÌ ÐÏÖÁÒ, × ÒÅÚÕÌØÔÁÔÅ ËÏÔÏÒÏÇÏ ÓÇÏÒÅÌÁ ÂÏÌØÛÁÑ ÞÁÓÔØ ÓÔÒÏÅÎÉÊ - ÉÚ 213 ÄÏÍÏ× ÐÏÓÌÅ ÎÅÇÏ ÏÓÔÁÌÏÓØ ÔÏÌØËÏ 88. ëÁÚÁÞØÅ ÎÁÓÅÌÅÎÉÅ, ÖÉ×ÛÅÅ ÄÏ ÔÏÇÏ × ËÒÅÐÏÓÔÉ, ÐÏÓÌÅ ÐÏÖÁÒÁ ÓÔÁÌÏ ÓÅÌÉÔØÓÑ × ÓÔÏÒÏÎÅ ÏÔ ÎÅÅ, ÏÂÒÁÚÏ×Á× ÏÔÄÅÌØÎÙÊ ÆÏÒÐÏÓÔ. ïÓÔÁÌØÎÏÅ ÎÁÓÅÌÅÎÉÅ - ÒÕÓÓËÉÅ É ÔÁÔÁÒÙ - ÓÔÒÏÉÌÉÓØ ÏÔÄÅÌØÎÙÍÉ ÓÌÏÂÏÄÁÍÉ, ÐÒÏÍÅÖÕÔÏË ÍÅÖÄÕ ËÏÔÏÒÙÍÉ Ó ÔÅÞÅÎÉÅÍ ×ÒÅÍÅÎÉ ÔÏÖÅ ÚÁÓÔÒÁÉ×ÁÌÓÑ. ÷ 1792 Ç. ÎÁ ÎÏ×ÏÅ ÍÅÓÔÏ ÐÅÒÅ×ÅÌÉ ËÕÐÅÞÅÓËÕÀ (ÉÌÉ ÍÅÎÏ×ÕÀ) ÓÌÏÂÏÄËÕ, ÇÄÅ ËÕÐÃÙ ÐÏÓÔÒÏÉÌÉ ÇÏÓÔÉÎÙÊ Ä×ÏÒ. üÔÏ ÍÅÓÔÏ ×ÐÏÓÌÅÄÓÔ×ÉÉ ÓÔÁÌÏ ÎÁÚÙ×ÁÔØÓÑ ôÁÔÁÒÓËÏÊ ÓÌÏÂÏÄËÏÊ.

   ëÒÅÐÏÓÔØ ÂÙÓÔÒÏ ÚÁÓÔÒÁÉ×ÁÌÁÓØ, ×ÏÚÒÁÓÔÁÌÏ ÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ ËÁË ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉ×ÎÏ-ÐÏÌÉÔÉÞÅÓËÏÇÏ ÃÅÎÔÒÁ ÏÂÛÉÒÎÏÇÏ ÒÅÇÉÏÎÁÀ ó 1745 Ç. ÏÎÁ ×ÏÛÌÁ × ÓÏÓÔÁ× óÉÂÉÒÓËÏÊ ÇÕÂÅÒÎÉÉ[10]. ÷ 1782 Ç. ËÒÅÐÏÓÔØ, ÐÏÌÕÞÉ× ÓÔÁÔÕÓ ÇÏÒÏÄÁ, ÓÔÁÌÁ ÃÅÎÔÒÏÍ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÇÏ ÕÅÚÄÁ ëÏÌ×ÁÎÓËÏÇÏ ÎÁÍÅÓÔÎÉÞÅÓÔ×Á, × ÓÏÓÔÁ× ËÏÔÏÒÏÇÏ ×ÏÛÌÉ ëÏÌÙ×ÁÎÓËÉÊ, âÉÊÓËÉÊ, ëÕÚÎÅÃËÉÊ, óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÉÊ É ëÒÁÓÎÏÑÒÓËÉÊ ÕÅÚÄÙ[11]. ÷ 1796 Ç. ëÏÌÙ×ÁÎÓËÏÅ ÎÁÍÅÓÔÎÉÞÅÓÔ×Ï ÂÙÌÏ ÕÐÒÁÚÄÎÅÎÏ, Á ÕÅÚÄÎÙÊ ÇÏÒÏÄ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓË ÐÒÉÞÉÓÌÅÎ Ë ôÏÂÏÌØÓËÏÊ ÇÕÂÅÒÎÉÉ[12].

   ðÒÉÎÕÄÉÔÅÌØÎÏÅ ÚÁÓÅÌÅÎÉÅ ËÒÅÐÏÓÔÉ × XVII - ÎÁÞÁÌÅ XVIII ×. ÓÏÞÅÔÁÌÏÓØ ÓÏ ÓÔÉÈÉÊÎÙÍ ÐÒÉÔÏËÏÍ ÎÁÓÅÌÅÎÉÑ, ÐÒÉ×ÌÅÞÅÎÎÏÇÏ ÅÅ ×ÙÇÏÄÎÙÍ ÇÅÏÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÍ É ÜËÏÎÏÍÉÞÅÓËÉÍ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅÍ. ÷ 1762 Ç. × ËÒÅÐÏÓÔÑÈ ÄÏÚ×ÏÌÅÎÏ ÂÙÌÏ ÓÅÌÉÔØÓÑ ÏÔÓÔÁ×ÎÙÍ ÓÏÌÄÁÔÁÍ, Á × 1770 Ç. ÔÕÄÁ ÖÅ ÂÙÌÉ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÙ ÓÏÓÌÁÎÎÙÅ × óÉÂÉÒØ ÚÁÐÏÒÏÖÃÙ[13]. éÚ ÄÏÎÅÓÅÎÉÊ ËÏÍÅÎÄÁÔÎÔÁ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÊ ËÒÅÐÏÓÔÉ ÐÏÌËÏ×ÎÉËÁ ðÁ×ÌÕÃËÏÇÏ ×ÉÄÎÏ, ÞÔÏ Ë 1 ÍÁÑ 1745 Ç. ÞÉÓÌÅÎÎÏÓÔØ ÖÉÔÅÌÅÊ × ÷ÅÒÈÎÅÉÒÔÙÛÓËÉÈ ËÒÅÐÏÓÔÑÈ ÓÏÓÔÁ×ÌÑÌÁ: × ïÍÓËÏÊ - 196, öÅÌÅÚÉÎÓËÏÊ - 54, ñÍÙÛÅ×ÓËÏÊ - 203, óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÊ - 147, × õÓÔØ-ëÁÍÅÎÏÇÏÒÓËÏÊ - 53 ÞÅÌÏ×ÅËÁ[14]. ÷ "íÁÔÅÒÉÁÌÁÈ" ç. î. ðÏÔÁÎÉÎÁ ÜÔÉ ÄÁÎÎÙÅ ×ÉÄÑÔÓÑ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÚÁ×ÙÛÅÎÎÙÍÉ: × ñÍÙÛÅ×ÓËÏÊ - 303, óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÊ - 204, õÓÔØ-ëÁÍÅÎÏÇÏÒÓËÏÊ - 141 ÞÅÌÏ×ÅË[15]. éÚ×ÅÓÔÎÏ, ÞÔÏ ×ÓÅ ÒÕÓÓËÏÅ ÎÁÓÅÌÅÎÉÅ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÇÏ ÕÅÚÄÁ × 1782 Ç. ÓÏÓÔÁ×ÌÑÌÏ 6783 ÞÅÌÏ×ÅËÁ, ÉÚ ÎÉÈ ÂÏÌÅÅ ÐÏÌÏ×ÉÎÙ - ÓÓÙÌØÎÙÈ ÐÏÓÅÌÅÎÃÅ×.

   ðÒÉÔÏË ÎÁÓÅÌÅÎÉÑ × óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÕÀ ËÒÅÐÏÓÔØ Õ×ÅÌÉÞÉÌÓÑ × Ó×ÑÚÉ Ó ÐÒÅ×ÒÁÝÅÎÉÅÍ ÅÅ × ÏÄÉÎ ÉÚ ËÒÕÐÎÙÈ ÃÅÎÔÒÏ× ÔÏÒÇÏ×ÌÉ òÏÓÓÉÉ ÓÏ óÒÅÄÎÅÊ áÚÉÅÊ É ëÁÚÁÈÓËÉÍ ËÒÁÅÍ. ÷ ËÒÅÐÏÓÔØ ÓÔÁÌÉ ÐÅÒÅÓÅÌÑÔØÓÑ ÂÕÈÁÒÃÙ É ÔÁÛËÅÎÔÃÙ, Á ÔÁËÖÅ ËÁÌÍÙËÉ É ËÁÚÁÈÉ. ëÁÚÁÈÉ ÓÔÁÌÉ ÐÏÓÅÌÑÔØÓÑ ×ÂÌÉÚÉ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÊ ËÒÅÐÏÓÔÉ ÅÝÅ × 40-È ÇÏÄÁÈ XVIII ×., ËÏÇÄÁ ÉÍ ÂÙÌÏ ÒÁÚÒÅÛÅÎÏ "ÐÒÉÅÚÖÁÔØ ÄÌÑ ÔÏÒÇÕ Ë ËÒÅÐÏÓÔÉ"[16]. ÷ ÃÅÌÏÍ Ë ËÏÎÃÕ XVIII ×. (1771 Ç.) × ËÒÅÐÏÓÔÉ ÞÉÓÌÉÌÏÓØ 120 ÄÒÁÇÕÎ, 80 ËÁÚÁËÏ× É ÉÎ×ÁÌÉÄÏ×, ÉÚ Ó×ÏÄÏÂÎÙÈ ÌÀÄÅÊ 183 ÞÅÌÏ×ÅËÁ ÍÕÖÓËÏÇÏ É 166 ÖÅÎÓËÏÇÏ ÐÏÌÁ. é. áÎÄÒÅÅ× ÎÁÚÙ×ÁÅÔ ÞÉÓÌÅÎÎÏÓÔØ ÖÉÔÅÌÅÊ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÊ ËÒÅÐÏÓÔÉ × 1789 Ç. 900 ÞÅÌÏ×ÅË[17]. òÕÓÓËÏÅ ÎÁÓÅÌÅÎÉÅ ËÒÅÐÏÓÔÉ ÚÁÎÉÍÁÌÏÓØ ÐÏ ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ×Õ ÈÌÅÂÏÐÁÛÅÓÔ×ÏÍ. ÷ 1746 Ç. × óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÓÎËÏÊ ËÒÅÐÏÓÔÉ ÚÁÓÅ×ÁÌÏÓØ 200, × ñÍÙÛÅ×ÓËÏÊ - 171, × õÓÔØ-ëÁÍÅÎÏÇÏÒÓËÏÊ - 144 ÄÅÓÑÔÉÎÙ ×ÓÅÈ ÈÌÅÂÎÙÈ ËÕÌØÔÕÒ[18]. ÷ 1789 Ç. × óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÊ ËÒÅÐÏÓÔÉ ÂÙÌÏ ÐÏÓÅÑÎÏ ÕÖÅ 4418 ÄÅÓÑÔÉÎ ÏÄÎÏÊ ÔÏÌØËÏ ÒÖÉ, 3129 - ÑÒÉÃÙ, 2284 - ÐÛÅÎÉÃÙ, 1809 - Ï×ÓÁ, 5165 ÄÅÓÑÔÉÎ ÇÏÒÏÈÁ. ëÒÏÍÅ ÔÏÇÏ, ÐÏÓÅÌÅÎÃÙ ÚÁÎÉÍÁÌÉÓØ ÓËÏÔÏ×ÏÄÓÔ×ÏÍ. ÷ ÉÈ ÈÏÚÑÊÓÔ×ÁÈ ÓÏÄÅÒÖÁÌÓÑ É ËÒÕÐÎÙÊ ÒÏÇÁÔÙÊ ÓËÏÔ, É ÍÅÌËÉÊ, ÂÙÌÉ ÌÏÛÁÄÉ É ×ÅÒÂÌÀÄÙ.
[1] çÅÊÎÓ á. ë. ëÉÒÇÉÚÓËÉÅ ÏÞÅÒËÉ. - ÷ÏÅÎÎÙÊ ÓÂÏÒÎÉË, 1866, N6, Ó. 19

[2] çáïï, Æ. 366, ÏÐ. 1, Ä. 323, Ì. 9, 19; çÅÒÁÓÉÍÏ× â. óÔÁÒÉÎÎÙÅ ÃÅÒË×É óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÊ ÏÂÌÁÓÔÉ. - úÁÐÉÓËÉ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÇÏ ÐÏÄÏÔÄÅÌÁ úÁÐÁÄÎÏ-óÉÂÉÒÓËÏÇÏ ÏÔÄÅÌÁ òçï, 1915, ×ÙÐ. 10, Ó. 8

[3] áÐÏÌÌÏ×Á î. ç. üËÏÎÏÍÉÞÅÓËÉÅ É ÐÏÌÉÔÉÞÅÓËÉÅ Ó×ÑÚÉ ëÁÚÁÈÓÔÁÎÁ Ó òÏÓÓÉÅÊ × XVIII-ÎÁÞÁÌÅ XIX ××. í., 1960, Ó. 90-92

[4] úÏÌÏÔÏ× ð. çÅÎÅÒÁÌ-ÐÏÒÕÞÉË é×ÁÎ é×ÁÎÏ×ÉÞ ûÐÒÉÎÇÅÒ. ïÍÓË, 1887, Ó. 38

[5] ÔÁÍ ÖÅ, Ó. 38, 39

[6] îÉËÉÔÉÎ ÷. ð. éÓÔÏÒÉÞÅÓËÉÊ ÏÞÅÒË óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÇÏ ËÒÁÑ. ðÁÍÑÔÎÁÑ ËÎÉÖËÁ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÊ ÏÂÌÁÓÔÉ ÎÁ 1897 Ç. óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓË, 1898, Ó. 161

[7] óÔÒÕ×Å ë. úÁÍÅÔËÁ î. áÂÒÁÍÏ×Á. çÏÒÏÄ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓË. - úÁÐÉÓËÉ éòçï, 1862, Þ. 2, Ó. 180-181

[8] ÔÁÍ ÖÅ, Ó. 181

[9] çáïï, Æ. 366, ÏÐ. 1, Ä. 323, Ì. 19

[10] çááë, Æ. 132, ÏÐ. 4, Ä. 29

[11] óÉÂÉÒØ × XVII - XVIII ××. (ÓÂ. ÄÏËÕÍÅÎÔÏ× É ÍÁÔÅÒÉÁÌÏ×). îÏ×ÏÓÉÂÉÒÓË, 1962, Ó. 151. ðÏ ÄÒÕÇÉÍ ÄÁÎÎÙÍ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓË ÓÔÁÌ ÇÏÒÏÄÏÍ Ó 1783 Ç. (á÷çï, Æ. 64, ÏÐ. 1, Ä. 14, Ì. 41)

[12] çááë, Æ. 132, ÏÐ. 1, Ä. 1, Ì. 99

[13] ëÏÎÛÉÎ î. ëÉÒÇÉÚÙ ÎÁ ËÁÚÁÞØÉÈ ÚÅÍÌÑÈ. - ðÁÍÑÔÎÁÑ ËÎÉÖËÁ óÅÍÉÐÁÌÁÔÉÎÓËÏÊ ÏÂÌÁÓÔÉ ÎÁ 1901 Ç., Ó. 7

[14] ÷ÅÓÔÎÉË òÕÓÓËÏÇÏ ÇÅÏÇÒÁÆÉÞÅÓËÏÇÏ ÏÂÝÅÓÔ×Á. óÐÂ., 1860, Ô. 29, Ó. 221

[15] óÍ.: ðÏÔÁÎÉÎ ç. î. íÁÔÅÒÉÁÌÙ ÄÌÑ ÉÓÔÏÒÉÉ óÉÂÉÒÉ. óÐÂ., 1867, Ô. 1, Ó. 18

[16] úÁ×ÁÌÉÛÉÎ é. ïÐÉÓÁÎÉÅ úÁÐÁÄÎÏÊ óÉÂÉÒÉ. í. 1867, Þ. 3, Ó. 81

[17] ðÏÌÎÏÅ ÓÏÂÒÁÎÉÅ ÕÞÅÎÙÈ ÐÕÔÅÛÅÓÔ×ÉÊ. óÐÂ., 1825, Ô. 7, Ó. 22; äÏÍÏ×ÁÑ ÌÅÔÏÐÉÓØ, ÐÉÓÁÎÎÁÑ ËÁÐÉÔÁÎÏÍ é×ÁÎÏÍ áÎÄÒÅÅ×ÙÍ × 1789 Ç. - þÔÅÎÉÑ × éÍÐ. ÏÂÝÅÓÔ×Å ÉÓÔÏÒÉÉ É ÄÒÅ×ÎÏÓÔÅÊ ÒÏÓÓÉÊÓËÉÈ ÐÒÉ íÏÓËÏ×ÓËÏÍ ÕÎÉ×ÅÒÓÉÔÅÔÅ. í., 1871, Ô. 4, Ó. 34

[18] ðÏÔÁÎÉÎ ç. î., õËÁÚ. ÒÁÂ., Ó. 194
= = = =
= Персоналии = Путёводитель = Бюро находок =
= Ъ = Прогулки | Путешествия | Смотрим | Читаем | Слушаем | Говорим =

Погода:
ФОБОС: погода в Семипалатинске

rax.ru   Created & managed by FAR manager
 
Locations of visitors to this page
, , : ©2002-2003, < "" > | : < KazNIC > .